/*

Będzie dofinansowanie z Unii Europejskiej !!!

Z 22 wniosków z projektami ocenionymi pozytywnie tylko 5 projektów otrzymało dofinansowanie pozostałe 17 wniosków znalazło się na liście rezerwowej. Spośród tych pięciu nasz wniosek otrzymał od Komisji Oceny Projektu (KOP) 50 punktów plasując się w ścisłej czołówce ocenianych projektów (pierwsze miejsce ex aequo z projektem SM „Nadodrze” w Głogowie).  Planowany koszt realizacji naszego projektu, p.n. Kompleksowa i głęboka termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy wynosi 4 986 765,97 zł a max kwota dofinansowania 2 254 665,12 zł. W ramach tego projektu będą realizowane roboty termomodernizacyjne w  13 budynkach mieszkalnych.

Okazało się, że pomimo zakończenia konkursu 3.3.1 B Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny (OSI) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, istnieje szansa przesunięcia środków z pozostałych obszarów, dla których niewykorzystane zostały w całości środki na dofinansowanie  wniosków w ramach OSI LGOI.

TO DZIĘKI DZIAŁANIOM STOWARZYSZENIA ODBIORCÓW CIEPŁA „RAZEM CIEPLEJ ” w LEGNICY i zrzeszonym w nim Spółdzielniom  UDAŁO SIĘ UZYSKAĆ DODATKOWE DOFINANSOWANIE  !!!

Dnia 20.02.2017 r. Stowarzyszenie Odbiorców Ciepła „Razem Cieplej”, którego Prezesem jest Prezes SM „Piekary” Pan Marek Deryng  wystąpiło z pismem do Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Cezarego Przybylskiego z prośbą o przesunięcie środków z pozostałych obszarów, dla których niewykorzystane zostały w całości środki, na dofinansowanie w ramach konkursu 3.3.1 B Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny (OSI) i pomoc w walce ze SMOG-iem na obszarze Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji. W dniu 9.03.2017 r. Członkowie Stowarzyszenia zostali zaproszeni w tej sprawie na spotkanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. UDAŁO SIĘ !!!

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 08.03.2017 r. w sprawie wykorzystania środków pozostałych oraz planowanych do rozdysponowania w ramach poszczególnych działań/poddziałań RPO WD 2014-2020 zatwierdzono wszystkie projekty w ramach OSI LGOI, które zostały ocenione pozytywnie do dofinansowania.

Dnia 09.03.2017 r. na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej Urzędu Marszałkowskiego ogłoszono aktualizację Listy projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej – LGOI. Łącznie 22 Wnioskodawców otrzymało dotacje  z funduszy europejskich konkurs 3.3.1.B 147/16.

Okazało się, że Dzięki działaniom Członków Stowarzyszenia w tym również naszej Spółdzielni, która jest członkiem wspierającym Stowarzyszenie udało się przesunąć środki i  22 Wnioskodawców otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 28 mln.

Nasza Spółdzielnia również otrzymała dofinansowanie  na drugi projekt p.n. Kompleksowa i głęboka termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy.  Planowany koszt realizacji naszego projektu wynosi  2 301 141,28  zł a max kwota dofinansowania 1 036 103,51  zł. W ramach tego projektu będą realizowane roboty termomodernizacyjne w  5 budynkach mieszkalnych.

Podsumowując ogólnie w latach 2017-2018 z dofinansowania z Unii Europejskiej na osiedlu Piekary zostanie docieplonych 18 budynków mieszkalnych na łączną kwotę 7 287 907,25 zł przy dofinansowaniu z UE w wysokości 3 290 768,63 zł.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” w Legnicy od roku 2010 jest członkiem wspierającym Stowarzyszenie Odbiorców Ciepła „Razem Cieplej” w Legnicy. Jego członkami założycielami byli Prezesi Spółdzielni Mieszkaniowych i inni odbiorcy ciepła z rejonu dawnego powiatu legnickiego. Jak już wcześniej wspominaliśmy Prezesem Stowarzyszenia jest Pan Marek Deryng, który pełni również funkcję Prezesa SM „Piekary”. Stowarzyszenie Odbiorców Ciepła „Razem Cieplej” w Legnicy od 2014 r. poczyniło szereg działań zmierzających do tego, aby Spółdzielnie Mieszkaniowe z terenu Województwa Dolnośląskiego były beneficjentami dotacji unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Gospodarka Niskoemisyjna. Osiągnięto Wielki Sukces.

Przypomnijmy sobie jak walczyliśmy …

Rok 2014 r.

W UMWD odbyło się spotkanie w sprawie zasad aplikowania o środki europejskie w ramach RPO dla WD na lata 2014-2020.

Następnie wysłano petycję do ówczesnej Wicepremier i Minister Infrastruktury i Rozwoju Pani Elżbiety Bieńkowskiej  i UM WD  w sprawie równego tratowania przy podziale środków unijnych i aby to Marszałek WD decydował o podziale w ramach RPO  a nie Warszawa.

Od 2014 r. współpraca z Centrum Doradztwa Europejskiego we Wrocławiu (liczne szkolenia, spotkania konsultacyjne).

Rok 2015 r.

Urząd Marszałkowski WD wstępnie planował, iż w ramach działania 3.3 dot. termomodernizacji budynków wielorodzinnych , Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe miały otrzymać dofinansowanie w formie pożyczek lub kredytów.

W związku z niekorzystną perspektywą finansowania rozpoczęto inicjatywę zgłaszania poprawek w ramach RPO. Dzięki wspólnym działaniom przedstawicieli Spółdzielni i Wspólnot problem został zauważony. Wysłano do Urzędu Marszałkowskiego 83 poprawki do działania 3.3.

Następnie wysłano pisma w sprawie zmiany systemu finansowania działania 3.3. Urząd Marszałkowski zaprosił Stowarzyszenie na spotkanie  w sprawie warunków przyznawania Dotacji Bezzwrotnych  dla Spółdzielni i Wspólnot. Uwagi zostały zgłoszone do Komisji Europejskiej.  Udział w konsultacjach do projektu SZOOP Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020

Wpisanie Spółdzielni i Wspólnot  w plan gospodarki niskoemisyjnej w swojej gminie aby uzyskać dodatkową punktację do wniosku o dofinansowanie 3.3.

Początek sierpnia 2015 drugie spotkanie z Marszałkiem Cezarym Przybylskim w sprawie wsparcia dla Spółdzielni i Wspólnot, na którym padły zapewnienia, że w ramach działania 3.3 dot. termomodernizacji przyznane zostaną dotacje bezzwrotne.

Październik 2015 r. spotkanie z Marszałkiem WD Panem  Cezarym Przybylskim w SDK „ATRIUM” w Legnicy z przedstawicielami Spółdzielni i Wspólnot zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Razem Cieplej”, który poinformował, że Spółdzielnie i Wspólnoty otrzymają dotacje bezzwrotne w ramach działania 3.3 dot. termomodernizacji.

Rok 2016

Stowarzyszenie podejmowało działania związane z kontynuacją wyznaczonego celu jakim jest pozyskanie środków unijnych. Rozpoczął się etap realizacji wniosków unijnych przez każdą Spółdzielnię. Każda za Spółdzielni przygotowywała dokumentację aplikacyjną. Dodatkowo UM WD wprowadził dla Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot możliwość składania kilku wniosków. Nabór wniosków rozpoczął się 29.08.2016 r. . Aplikacja zakończyła się 13.10.2016 r. Każdy wniosek musiał przejść przez ocenę formalną, techniczną i merytoryczną. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu Działania 3.3B w I kw. 2017 r.