/*

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ W ZAKRESIE KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ I PIĘCIOLETNIEJ GARAŻY

Przetarg nieograniczony ofertowy nr 10/07/2023-TB z dnia 27.07.2023r.

I. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” w Legnicy

ul. Bieszczadzka 1A

59-220 Legnica

II. Przedmiot zamówienia:

„Przeprowadzenie kontroli okresowej rocznej i pięcioletniej stanu technicznego 285 garaży zgodnie z wymogami art. 62 ust. 1 i pkt. 1 i 2  Prawa budowlanego z 07.07.1994r. – Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967 (za wyjątkiem kontroli, o której mowa w art. 62 ust.1 pkt.1 ppkt. c) w/w ustawy)”

III. Rozstrzygnięcie przetargu:

Wybrano ofertę firmy: „Elnet Serwis” Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, kod 59-220 przy ul. Kilińskiego 2.

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY NR 10/07/2023-TB

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy z siedzibą przy ul. Bieszczadzkiej 1a, 59-220 Legnica ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY NR 10/07/2023-TB na

 „Przeprowadzenie kontroli okresowej rocznej i pięcioletniej stanu technicznego 285 garaży zgodnie z wymogami art. 62 ust. 1 i pkt. 1 i 2  Prawa budowlanego z 07.07.1994r. – Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967 (za wyjątkiem kontroli, o której mowa w art. 62 ust.1 pkt.1 ppkt. c) w/w ustawy)”

Pełna treść ogłoszenia zawarta jest w „Specyfikacji Warunków Zamówienia” (SWZ) wraz z załącznikami, która jest do pobrania w załączonych poniżej plikach.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki zawarte w „Specyfikacji Warunków Zamówienia”.

Wadium w wysokości 3 000 zł należy wnieść na konto SM „Piekary” w Banku Pocztowym S.A. POK w Legnicy nr 46 1320 1999 2293 9898 2000 0216 do dnia 07.08.2023r.

Termin składania ofert upływa 10.08.2023r. do godz. 1400.

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Kontrola okresowa – roczna i pięcioletnia” należy złożyć w siedzibie zamawiającego „Punkt Obsługi Klienta”  ul. Bieszczadzka 1a, 59-220 Legnica lub przesłać pocztą na adres zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi 11.08.2023r. o godz. 1100 w siedzibie zamawiającego - sala nr 23.

Oferenci mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

Szczegółowych informacji udziela się telefonicznie nr tel. 76-855-07-61 wew. 120 oraz mailowo adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Zastrzegamy sobie prawo wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyn.

Załączniki (pliki) do pobrania:

Specyfikacja Warunków Zamówienia  (SWZ):

 1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty (Word),
 2. Załącznik nr 2 - Instrukcja dla oferentów wraz z załącznikami (pdf),
 3. Załącznik nr 3 – Projekt  umowy  wraz z załącznikami (pdf)

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY nr 9/06/2023-TSB/E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY nr 9/06/2023-TSB/E na:

„Wykonanie robót remontowych branży elektrycznej w zakresie remontu instalacji elektrycznej oświetlenia oraz instalacji niskonapięciowej w budynkach mieszkalnym SM „Piekary” w Legnicy przy:

 1. Bieszczadzka 41-43-45 – zad. nr 1;    Termin realizacji: od 03.07.2023r. do 15.12.2023r.
 2. Armii Krajowej 1-1A – zad. nr 2;    Termin realizacji: od 03.07.2023r. do 15.12.2023r.
 3. W. Gombrowicza 1-3-5 – zad. nr 3; Termin realizacji: od 03.07.2023r. do 15.12.2023r.
 4. W. Gombrowicza 41– zad. nr 4;      Termin realizacji: od 03.07.2023r. do 15.12.2023r.

Termin składania ofert upływa - 23.06.2023r. o godz. 1200.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.06.2023r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni; ul. Bieszczadzka 1A, 59-220 Legnica. Oferenci mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 

Kosztorys ofertowy należy przygotować zgodnie z zakresem robót zawartym w załącznikach dla poszczególnych zadań.

Oferta może być złożona na wybrane lub na wszystkie zadania.

Termin związania ofertą 30 dni licząc od dnia składania ofert.

UWAGA! 

W remontowanych klatkach schodowych montować tylko oprawy oświetleniowe LED – DETECTA 15W IP 40 230V;  F-my „VOLTEA”   ul. Bydgoska 1A   85-345 Lisi Ogon.

Wymagane dokumenty przy składaniu oferty:

 1. Aktualny wpis z rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).
 2. Wykaz pracowników odpowiedzialnych za realizację zadania z udokumentowaniem ich uprawnień elektrycznych (świadectwo kwalifikacyjne D-1 lub E-1).
 3. Okres udzielonej gwarancji.
 4. Kosztorys ofertowy opracowany w oparciu o załączony zakres robót.
 5. Cena ryczałtowa netto i brutto za wykonanie poszczególnego zadania.
 6. Oświadczenie, ze oferent po dokonaniu wizji lokalnej, zapoznał się z zakresem prac i nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń.

Ofertę cenową wraz z pozostałymi dokumentami należy umieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Roboty remontowe branży elektrycznej” i złożyć w POK Spółdzielni przy ul. Bieszczadzkiej 1a do dnia  23.06.2023r. do godz.12⁰⁰. Informacji udziela St. spec.  ds. energetycznych mgr inż. Andrzej  Pilch
tel. 76/855 07 61 wew. 122; adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.      

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz prawo do unieważnienia przetargu  w każdym momencie bez podania przyczyny.

Załączniki (pliki) do pobrania:

 1. Załącznik nr 1 - Zakres robót  - Zadanie nr 1 (pdf),
 2. Załącznik nr 2 - Zakres robót  - Zadanie nr 2 (pdf),
 3. Załącznik nr 3 - Zakres robót  - Zadanie nr 3 (pdf),
 4. Załącznik nr 4 - Zakres robót  - Zadanie nr 4 (pdf).

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY nr 1/05/2023-TE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY nr 1/05/2023-TE na:

Zadanie 1 – Remont  chodnika przy ul. Bieszczadzkiej 21 w Legnicy

Zadanie 2 – Remont  chodnika przy ul. Łowickiej 22 w Legnicy

Zadanie 3 – a) Remont  dojścia do budynku przy ul. Armii Krajowej 2  w Legnicy

 1. b) Remont opaski przy ul. Hubalczyków 2-6 w Legnicy
 2. c) Remont opaski przy ul. Armii Krajowej 12-18 w Legnicy

Zadanie 4 – Remont  chodnika ul. Tuwima 1-3  w Legnicy

Zadanie 5 – Remont  nawierzchni asfaltowej ul. Zapolskiej 9-11 w Legnicy

Zadanie 6 – Remont  dojścia do budynku ul. Norwida 3 w Legnicy

Terminy realizacji zamówienia:

               - Zadanie 1, 2                                                   do dnia 30.09.2023 r.

               - Zadanie 3                                                        do dnia 31.10.2023 r.

               - Zadanie 4                                                        do dnia 31.11.2023 r.

               - Zadanie 5, 6                                                    do dnia 31.08.2023 r.

Termin składania ofert upływa - 19.06.2022  r. o godz. 1400

Otwarcie ofert nastąpi - dnia 20.06.2022 r. o godz. 14°° w siedzibie Zamawiającego:

Bieszczadzka 1A, 59-220 Legnica.

Termin związania ofertą 21 dni licząc od dnia ostatniego składania ofert.

Pełna treść ogłoszenia zawarta jest w „Specyfikacji Warunków Zamówienia" (SWZ) wraz z załącznikami, która jest do pobrania w załączonych poniżej plikach.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego -wyboru oferty oraz prawo do unieważnienia przetargu w każdym momencie bez podania przyczyny.

Załączniki (pliki) do pobrania:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty (Word),
 2. Załącznik nr 2 – Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami (pdf),
 3. Załącznik nr 3 – Warunki Techniczne dla Zadań 1 – 6 (pdf),
 4. Załącznik nr 3.1.1. – Zadanie 1 – Zakres robót – Obmiar (pdf)
 5. Załącznik nr 3.1.2. – Zadanie 1 – Zakres robót – Szkic (pdf)
 6. Załącznik nr 3.2.1. – Zadanie 2 - Zakres robót – Obmiar (pdf)
 7. Załącznik nr 3.2.2. – Zadanie 2 - Zakres robót – Szkic (pdf)
 8. Załącznik nr 3.3.1.1. – Zadanie 3a – Zakres robót – Obmiar (pdf)
 9. Załącznik nr 3.3.1.2. – Zadanie 3a – Zakres robót – Szkic (pdf)
 10. Załącznik nr 3.3.2.1. – Zadanie 3b – Zakres robót – Obmiar (pdf)
 11. Załącznik nr 3.3.2.2. – Zadanie 3b – Zakres robót – Szkic (pdf)
 12. Załącznik nr 3.3.3.1. – Zadanie 3c – Zakres robót – Obmiar (pdf)
 13. Załącznik nr 3.3.3.2. – Zadanie 3b – Zakres robót – Szkic (pdf)
 14. Załącznik nr 3.4.1. – Zadanie 4 – Zakres robót – Obmiar (pdf)
 15. Załącznik nr 3.4.2. – Zadanie 4 – Zakres robót – Szkic (pdf)
 16. Załącznik nr 3.5.1. – Zadanie 5 – Zakres robót – Obmiar (pdf)
 17. Załącznik nr 3.5.2. – Zadanie 5 – Zakres robót – Szkic (pdf)
 18. Załącznik nr 3.6.1. – Zadanie 6 – Zakres robót – Obmiar (pdf)
 19. Załącznik nr 3.6.2. – Zadanie 6 – Zakres robót – Szkic (pdf)
 20. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (pdf)

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY nr 7/05/2023-TB

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY nr 7/05/2023-TB na:

„Wykonanie remontu – malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym w Legnicy przy  ul. Gombrowicza 41 – Zadanie IIIa i przy ul. Gombrowicza 1-3-5 – Zadanie IIIb”

Termin realizacji zamówienia:

 Zadanie Nr IIIa - od 12.06.2023r. do 30.09.2023r.

 Zadanie Nr IIIb - od 01.08.2023r. do 30.11.2023r.

Termin składania ofert upływa - 02.06.2023r. do godz. 1200.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.06.2023r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni:
ul. Bieszczadzka 1A, 59-220 Legnica.

Termin związania ofertą 30 dni licząc od dnia ostatniego składania ofert.

Pełna treść ogłoszenia zawarta jest w „Specyfikacji Warunków Zamówienia” (SWZ) wraz
z załącznikami, która jest do pobrania w załączonych poniżej plikach.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz prawo do unieważnienia przetargu  w każdym momencie bez podania przyczyny.

Załączniki (pliki) do pobrania:

 1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty (Word),
 2. Załącznik nr 2 - Specyfikacja Warunków Zamówienia  (SWZ) wraz z załącznikami (pdf),
 3. Załącznik nr 3 - Zakres robót Zadanie nr IIIa (pdf)
 4. Załącznik nr 4 - Zakres robót Zadanie nr IIIb (pdf)