UWAGA !!!

OGŁOSZENIE

na nabór ofert na stanowisko

Prezesa Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy ogłasza nabór ofert
na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy.

Kandydat na Stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni powinien spełnić następujące kryteria:

 1. Wykształcenie wyższe o profilu technicznym, ekonomicznym lub prawniczym.
 2. Co najmniej 15 letni staż pracy, w tym 5 lat na stanowisku kierowniczym.
 3. Niekaralność za przestępstwa umyślne, w tym przestępstwa karno-skarbowe.
 4. Stan zdrowia umożliwiający pełnienie funkcji Prezesa.
 5. Nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, niepozostawanie z członkami Rady Nadzorczej w związku małżeńskim lub stosunku pokrewieństwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej, zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze.
 6. Pełna dyspozycyjność.

Dodatkowymi atutami będą:

 1. Posiadanie licencji zarządcy nieruchomościami.
 2. Znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych.
 3. Przedstawienie koncepcji zarządzania i rozwoju spółdzielni.
 4. Co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami.
 5. Umiejętność obsługi programów komputerowych.
 6. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Wymagane dokumenty:

 1. CV ze zdjęciem + list motywacyjny oraz informacja kandydata o sposobie kontaktowania się z Nim (preferowany e-mail, telefon komórkowy, adres).
 2. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie.
 3. Odpisy innych dokumentów np. dyplomów, świadectw, certyfikatów, licencji itp.
 4. Świadectwa pracy lub zaświadczenia potwierdzające staż pracy w tym 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym.
 5. Aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o stanie zdrowia kandydata stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku prezesa.
 6. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy oraz braku pokrewieństwa lub powinowactwa w stosunku do członków Rady Nadzorczej.
 7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą upływu składania ofert).
 8. Oświadczenie o nieprowadzeniu przeciw kandydatowi postępowania karnego lub karno–skarbowego, związanego z działalnością gospodarczą.
 9. Oświadczenie o doświadczeniu w pozyskiwaniu zewnętrznych środków pomocowych.
 10. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami naboru.
 11. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu przeprowadzenia naboru.
 12. Oświadczenie o rezygnacji, z chwilą wyboru na stanowisko Prezesa Zarządu, z działalności konkurencyjnej wobec spółdzielni, w sytuacji gdyby kandydat taką działalność prowadził.

Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez kandydata. W przypadku złożenia kopii dokumentów, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia ich oryginałów podczas rozmowy kwalifikacyjnej. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może przedstawić inne dokumenty związane z jego ofertą.

Ofertę zawierającą wszystkie dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w Punkcie Obsługi Klienta (POK) Spółdzielni Mieszkaniowej Piekary ul. Bieszczadzka 1a, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy spółdzielni, z dopiskiem „Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu SM „Piekary” do dnia 10.11.2020 r do godz. 15.00.

W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data faktycznego wpływu oferty do spółdzielni a nie data stempla pocztowego.

Adres spółdzielni:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” w Legnicy

ul. Bieszczadzka 1a

59-220 Legnica

Rada Nadzorcza wyznaczy termin posiedzenia, na którym dokona wstępnej oceny kandydatów
na stanowisko Prezesa. Odrzuceniu podlegać będą:

 1. oferty nie spełniające wymogów koniecznych,
 2. oferty zawierające niekompletne dokumenty wyszczególnione w pkt. 1-12,
 3. oferty, które wpłynęły po wyznaczonym terminie ich składania.

Rada Nadzorcza zawiadomi kandydatów spełniających wymagane kryteria w pierwszym etapie naboru (telefonicznie lub e-mailem) o terminie, godzinie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w ramach drugiego etapu naboru. Na rozmowę kwalifikacyjną kandydat powinien zabrać ze sobą dokument tożsamości.

Rozstrzygnięcie naboru:

 1. Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych Rada Nadzorcza dokona wyboru Prezesa Zarządu SM „Piekary” zgodnie ze statutem spółdzielni.
 2. Rada Nadzorcza powiadomi pisemnie kandydatów uczestniczących w naborze na stanowisko Prezesa Zarządu o jego wynikach oraz dokona zwrotu złożonych dokumentów kandydatów, którzy nie zostali wybrani.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania związanego z naborem w każdym czasie bez podania przyczyny lub zakończenia postępowania na pierwszym etapie naboru.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

1.  Załącznik do Uchwały RN Nr 28/2020 z dnia 22 października 2020 r.

2. Klauzula Informacyjna.

INFORMACJA

ODCZYTY I ROZLICZENIE CIEPŁEJ I ZIMNEJ ZA ROK 2020

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” informuje, że w związku z wymianą wodo-mierzy spowodowaną upływem ważności ich legalizacji, odczyty i rozliczenie ciepłej i zimnej wody nie odbędą się na dzień 30.09.2020 r. Końcowe rozliczenie nastąpi 31.12.2020r.
Zgodnie z regulaminem rozliczeń kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych w SM „Piekary” w Legnicy §10 pkt 4. „Miesięczne opłaty za zużycie wody i odprowadzanie ścieków wnoszone są przez użytkownika lokalu do ostatniego dnia każdego miesiąca, na podstawie dokonywanych przez niego odczytów wskazań wodomierzy w lokalu”.

Sezon grzewczy 2020/2021