OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” w Legnicy informuje Lokatorów i Najemców lokali użytkowych osiedla „PIEKARY”, że w godzinach nocnych z 09.08.2023 na 10.08.2023 będą prowadzone prace naprawcze na magistrali sieci wodociągowej w ul. Okrężnej.

W związku z powyższym mogą wystąpić wstrzymania dostawy wody i pogorszenie jej parametrów jakościowych.

Wszelkich zgłoszeń w tym zakresie należy dokonywać na numer Pogotowia Wodociągowego LPWiK w Legnicy tel. 994.

Od 1 lipca zmiana opłat za wodę.

Na podstawie decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” (decyzja nr WR.RZT.70.39.2023 z dnia 14.06.2023r.) Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Legnicy zmienia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Legnica.
W związku z powyższym z dniem 01 lipca 2023 r. stawki opłat wynosić będą
1. za dostawę zimnej wody i odprowadzenie ścieków – 15,09 zł / m3
2. opłata za ciepłą wodę (woda zimna + podgrzanie) – 53,09 zł / m3
3. opłata abonamentowa za wodomierz główny – 0,26 zł / m-c
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy informuje, że wysokość opłat nie jest zależna od Spółdzielni.

Nowy „Regulamin rozliczania kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody wodociągowej w SM „Piekary” obowiązujący od 01 lipca 2023r.

Wykaz istotnych zmian w regulaminie „Rozliczania kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody wodociągowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy” (Uchwała Nr 82/2022 z dnia 15.12.2022r. Rady Nadzorczej SM „Piekary”) w stosunku do poprzedniego regulaminu:

 1. Inne podejście do określania kosztów podgrzania wody wodociągowej – poza kosztem podgrzania wody wprowadza się określenie kosztów ciepła  ponoszonych w czasie cyrkulacji  i transportu ciepłej wody z węzła cieplnego do wylewki w lokalu.
 2. Nowy podział kosztów zużycia ciepła dla lokalu – wprowadza się nowe określenia:

koszty wspólne, koszty indywidualne i koszty podgrzania wody wodociągowej.

 1. W §25 wprowadza się zmiany - odstępuje się od możliwości wyboru metody rozliczania kosztów ciepła na potrzeby ogrzewania lokalu  pod warunkiem zgody minimum 65% osób uprawnionych na  rzecz możliwości  stosowania zamiennego sposobu rozliczania ciepła w oparciu o powierzchnię lokalu pod n/w warunkami:
  1. minimum 65% osób uprawnionych wyrazi zgodę na zastosowanie rozliczenia zamiennego według powierzchni użytkowej,
  2. 70% odchylenie kosztów ogrzewania m2 powierzchni lokalu w stosunku do średniego kosztu ogrzewania m2 powierzchni lokali w nieruchomości budynkowej, dla której ma być zastosowane rozliczenie zamienne.

Ponadto  okres obowiązywania zamiennego sposobu rozliczania wg powierzchni będzie wynosić tylko jeden okres rozliczeniowy, po tym okresie przechodzić  się będzie z powrotem na rozliczanie wg podzielników kosztów ogrzewania chyba, że minimum 65% osób uprawnionych ponownie wyrazi zgodę na kontynuowanie zamiennego sposobu rozliczania kosztów ogrzewania wg powierzchni.

 1. W §32 wprowadzono się nowy podział kosztów zakupu ciepła na potrzeby ogrzewania lokali (w §28 poprzedniego regulaminu były koszty wspólne = 30% kosztów zmiennych a koszty indywidualne =70% kosztów zmiennych) ponad to zmienia się nazewnictwo” „kosztów zużycia” na „koszty indywidualne”:

 Koszty zakupu ciepła na potrzeby ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych dzielone są na:

 • koszty stałe ustalone na podstawie zasad określonych w rozdziale II rozliczane są na poszczególne lokale w nieruchomości budynkowej stanowiącej jednostkę rozliczeniową proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • koszty zmienne ustalone na podstawie zasad określonych w rozdziale II dzielone są na:
  1. koszty wspólne poniesione na ogrzewanie pomieszczeń wspólnych, straty przesyłowe ciepła w budynku, na które użytkownicy nie mają wpływu. Przyjmuje się, że koszty te stanowią 40% kosztów zmiennych zużycia ciepła na ogrzewanie lokali w nieruchomościach budynkowych stanowiących jednostkę rozliczeniową rozlicza się proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali.
  2. b) koszty indywidualne ciepła poniesione na ogrzewanie lokali. Przyjmuje się, że koszty te stanowią 60% kosztów zmiennych zużycia ciepła na ogrzanie lokali w nieruchomościach budynkowych stanowiących jednostkę rozliczeniową i rozlicza się je wg wskazań podzielników kosztów ogrzewania.
  3. W § 42 określa się sposób wyliczania i stosowania: wielkości maksymalnej i minimalnej zużycia ciepła w lokalu mieszkalnym i użytkowym.
  4. W § 43-45 określa się zakres informacji udzielanej użytkownikowi lokalu mieszkalnego i użytkowego raz w roku dla rozliczeń przy wykorzystaniu wskazań podzielników kosztów ogrzewania oraz zakres informacji możliwej do uzyskania przez użytkownika lokalu mieszkalnego lub użytkowego raz w miesiącu dla rozliczeń przy wykorzystaniu wskazań podzielników kosztów ogrzewania.
  5. Uległy zmianie dotychczasowe zasady rozliczania kosztów ogrzewania w lokalach mieszkalnych i użytkowych w szczególnych przypadkach.

Regulamin zatwierdzony Uchwałą Nr 82/2022 z dnia 15.12.2022r. Rady Nadzorczej SM „Piekary” dostępny jest w „Punkcie Obsługi Klienta” ul. Bieszczadzka 1a w Legnicy oraz na stronie internetowej spółdzielni http://www.sm-piekary.pl/ ; zakładka - Statut, regulaminy, instrukcje.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PIEKARY” w LEGNICY w roku 2023 r.

Tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary”  obradowało w  5-ciu częściach w dniach 15, 16, 17, 18,  19 maja 2023 r. Posiedzenie odbyło się w SDK „ATRIUM” w Legnicy, przy ul. Pomorskiej 19. Każda część obradowała nad tym samym porządkiem obrad. Przedmiotem obrad były m.in. sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na WZCz w roku 2020 i uchwał  WZCZ po przeprowadzeniu głosowania na piśmie w roku 2022 oraz podjęcie uchwał w sprawie:

 • oceny polustracyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy,
 • zmian do Statutu SM „Piekary” w Legnicy,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r,
 • podziału zysku Spółdzielni z działalności gospodarczej za rok 2022 .
 • absolutorium Członków Zarządu Spółdzielni za lata 2020, 2021 oraz 2022,
 • wyborów członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy na kadencję 2023-2026,

Na podstawie § 96”d” Statutu Spółdzielni podsumowania wyników dokonało Kolegium złożone z Przewodniczących i Sekretarzy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków, na podstawie protokołów tych części dokonali autoryzacji  treści podjętych uchwał oraz potwierdzili ich prawidłowość. Walne Zgromadzenie Członków  podjęło 8 uchwał. Zarząd Spółdzielni przesłał materiały do Sądu Rejonowego IX  Wydział Gospodarczy KRS w celu zarejestrowania zmian w organie nadzoru oraz zmian do Statutu.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” za lata 2020-2022 przedstawił Prezes Zarządu, Pan Stanisław Madej, który omówił m.in. prace w zakresie działalności eksploatacyjnej, technicznej, gospodarki zasobami mieszkaniowymi, windykację należności czynszowych, roboty remontowe oraz działalność społeczno-wychowawczą. Prezes Spółdzielni omówił również prace termomodernizacyjne na zasobach spółdzielni.

W nawiązaniu do osiągniętych wyników z działalności Spółdzielni, sprawozdania finansowego i sprawozdania z pracy organów Spółdzielni  należy stwierdzić , że Spółdzielnia pracuje właściwie na rzecz jej członków. Prezes ocenił sytuację Spółdzielni jako bezpieczną, powołując się na opinię biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza SM  „Piekary” jako organ sprawujący  funkcje kontroli oraz nadzoru nad całokształtem działalności Spółdzielni, swoje zadania i obowiązki odnosiła głównie do działalności Zarządu SM, zachowując statutowy podział kompetencji pomiędzy organami samorządowymi Spółdzielni. Stosownie do postanowień Statutu, pracami Rady Nadzorczej kierowało Prezydium Rady, a jego działanie wspierały powołane w ramach struktury organizacyjnej dwie komisje problemowe, opracowujące i opiniujące materiały, które następnie były przedmiotem obrad posiedzeń plenarnych Rady.

Ustępująca Rada Nadzorcza SM „Piekary” wysoko oceniła wypełnianie obowiązków przez Zarząd Spółdzielni, jego wysiłek i zaangażowanie w rozwiązywanie bieżących problemów Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie Członków SM „Piekary” pozytywnie oceniło pracę Zarządu, wynikiem czego, było udzielenie absolutorium dla wszystkich Członków Zarządu.

Na obrady Walnego Zgromadzenia Członków przybyli zaproszeni goście Prezydent Miasta Legnicy Pan Tadeusz Krzakowski oraz  Z-ca Prezydenta Pani Jadwiga Zienkiewicz.

Prezydent Pan Tadeusz Krzakowski przedstawił wysokość wydatków budżetu miasta oraz przedstawił multimedialną prezentację inwestycji realizowanych i planowanych w roku 2023 na terenie miasta Legnicy.      

Prezydent wysłuchał głosu mieszkańców w odniesieniu do obszarów osiedla jak i miasta, w każdym wymiarze. Wyraził swoje zadowolenie ze współpracy z Zarządem Spółdzielni w wielu zakresach, chociażby infrastruktury terenów zielonych na terenie Piekar.

Walne Zgromadzenie Członków SM „Piekary” wybrało 11-osobowy skład Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję 2023-2026. Rada Nadzorcza ukonstytuowała się podczas pierwszego posiedzenia RN w dniu 01.06.2023 r.   

Skład nowo wybranej Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

 1. Boroń Hanna
 2. Gargaś Mirosław
 3. Gregorczuk Paweł
 4. Janusz Wiesław
 5. Rabiej Zbigniew
 6. Rogalski Zbigniew
 7. Rudewicz Władysława
 8. Rygiel Grażyna
 9. Walczak Bożena
 10. Zejler Andrzej
 11. Żabicki Piotr

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary”  zaprasza wszystkich Członków Spółdzielni do wzięcia udziału w przyszłorocznym Walnym Zgromadzeniu Członków SM „Piekary”.

Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej na II półrocze 2023

Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej w sprawie przyjęć skarg i wniosków od lokatorów SM „Piekary” /w drugi wtorek miesiąca od godz. 1300 do 17 00 / na I/II półrocze 2023 roku (nowa kadencja RN):

 • 13 czerwca 2023 r. – Hanna Boroń, Zbigniew Rogalski,
 • 11 lipca 2023 r. – Mirosław Gargaś, Zbigniew Rabiej,
 • 8 sierpnia 2023 r. – Bożena Walczak, Andrzej Zejler,
 • 12 września 2023 r. – Wiesław Janusz, Piotr Żabicki,
 • 10 października 2023 r. – Paweł Gregorczuk, Grażyna Rygiel,
 • 14 listopada 2023 r. – Władysława Rudewicz, Andrzej Zejler,
 • 12 grudnia 2023 r. – Mirosław Gargaś, Zbigniew Rabiej.

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 1 czerwca 2023 r.