Gazomierze zbiorcze

Usługa „ista connect” dla naszych Mieszkańców

NOWOŚĆ !

Usługa „ista connect” dla naszych Mieszkańców w bezpłatnym okresie próbnym co najmniej do końca 2022 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy informuje, że dla naszych Mieszkańców została uruchomiona nowa usługa, umożliwiająca zdalne monitorowanie zużycia wody i ciepła w lokalu, bez konieczności żmudnego odczytywania i zapisywania wskazań urządzeń z poszczególnych okresów.

Jakie dane można uzyskać ?

  • Wskazania wodomierzy wody zimnej i ciepłej oraz ilości jednostek na podzielnikach kosztów centralnego ogrzewania zarejestrowane przez zamontowane w lokalu wodomierze i podzielniki wyposażone w moduły zdalnego odczytu - w poszczególnych okresach (miesiącach, tygodniach czy dniach),
  • porównywanie zużycia wody w lokalu oraz ilości jednostek na podzielnikach kosztów w lokalu w poszczególnych okresach,
  • porównanie zużycia wody w lokalu i ilości jednostek na podzielnikach kosztów w lokalu do średniego zużycia w nieruchomości.

UWAGA: wskazania podzielników możliwe do podglądu tylko dla nieruchomości wyposażonych podzielniki z modułem zdalnego odczytu (nie ma technicznej możliwości zdalnego odczytu dla podzielników „wyparkowych”).

Bieżące obserwowanie zużycia wody i ciepła w mieszkaniu pozwala na wcześniejsze podjęcie odpowiednich kroków i uniknięcie przykrych niespodzianek przy rozliczaniu kosztów ogrzewania i wody. Pozwala również na szybsze wykrycie nadmiernego zużycia ciepła, spowodowanego np. wietrzeniem pomieszczenia przy odkręconych zaworach termostatycznych lub przecieku na wewnętrznej instalacji wodnej z niesprawnego urządzenia w mieszkaniu (najczęściej kapiący kran lub przeciekająca spłuczka). Usługa umożliwia również porównanie swojego zużycia mediów do średniej w budynku w wygodnej formie graficznej (na wykresie), a także umożliwia pełną kontrolę nad wydatkami za wodę i ciepło osobom wynajmującym i użyczającym swoje lokale. Portal prowadzony jest przez firmę Ista Polska Sp. z o.o. - dostawcę usług rozliczeniowych dla naszej Spółdzielni.

NOWA USŁUGA DOSTĘPNA BĘDZIE CO NAJMNIEJ DO KOŃCA 2022 r.

BEZ ŻADNYCH DODATKOWYCH KOSZTÓW

W RAMACH DOTYCHCZAS PONOSZONYCH PRZEZ MIESZAKŃCÓW OPŁAT

W celu otrzymania kodu aktywacyjnego, umożliwiającego dostęp do portalu konieczna jest osobista wizyta w Punkcie Obsługi Klienta w siedzibie Spółdzielni przy ul. Bieszczadzkiej 1A, wykazanie tytułu prawnego do lokalu oraz podpisanie wypełnionego wniosku w obecności pracownika Spółdzielni.

Wnioski o dostęp do portalu będą przyjmowane od dnia 7 kwietnia br.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr. tel. 76 855 07 61 wewn. 117,118 i 203

Poniżej link do prezentacji oraz filmu ukazujących działanie portalu „ista connect

https://istaconnect.pl/

https://www.youtube.com/watch?v=4pL9pqtkkqc

ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO KORZYSTANIA Z NOWO UDOSTĘPNIONYCH MOŻLIWOŚCI                                                                                                

- Zarząd SM „Piekary”

INFORMACJA

Uwaga! Od 1 maja 2022 zmiana opłat za wodę.

  • zimna woda – 12,51 zł / m3
  • ciepła woda – 41,16 zł / m3
  • opłata abonamentowa za wodomierz główny – 0,25 zł miesiąc

Od dnia 09.02.2022r. nowa taryfa dla ciepła

Zarząd SM „Piekary” w Legnicy informuje, że dostawca ciepła - WPEC Legnica S.A. od dnia 09.02.2022r. wprowadza do rozliczeń z odbiorcami nową taryfę dla ciepła. Nowa taryfa została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OWR.4210.43.2021.157.XIX.MK z dnia 25 stycznia 2022 r. na okres jednego roku od dnia wprowadzenia do stosowania i opublikowana pod poz. Nr 61 (1322) w „Biuletynie Branżowym – Ciepło”.

Wprowadzenie przez WPEC nowej taryfy dla ciepła spowoduje, że ponoszone przez Spółdzielnię od 09.02.2022r. koszty zakupu ciepła na potrzeby ogrzewania mieszkań i podgrzania wody użytkowej w naszych zasobach wzrosną o około 37%.

Z przykrością zawiadamiamy, ze jest to kolejny, bardzo wysoki wzrost kosztów - niezależny od Spółdzielni.

Poniżej przedstawiamy wykres obrazujący jak kształtował się procentowy wskaźnik wzrostu kosztów zakupu ciepła w związku z dokonywanymi przez WPEC Legnica zmianami taryfy dla ciepła w latach 2002 -2022.

Dla porównania podajemy, że w bieżącym okresie rozliczeniowym (2021/2022) jest to druga zmiana wysokości taryfy dla ciepła. Poprzednio obowiązująca (od dnia 24.09.2021r.) taryfa dla ciepła przyczyniła się do wzrostu ponoszonych przez SM „Piekary” kosztów zakupu ciepła o około 11%. Z powodu obecnej oraz poprzedniej zmiany taryfy dla ciepła, koszty zakupu ciepła na potrzeby ogrzewania lokali i podgrzania wody w SM „Piekary” wzrastają o około 48%.

Powyższa sytuacja powoduje konieczność dokonania przez Zarząd SM „Piekary” w Legnicy analizy wpływu wzrostu kosztów zakupu ciepła na wysokość aktualnie wnoszonych przez Mieszkańców zaliczek na potrzeby ogrzewania i opłat na potrzeby podgrzania wody. Po dokonaniu analizy Zarząd SM „Piekary” wraz z Radą Nadzorczą SM „Piekary” będą podejmować dalsze decyzje, o czym niezwłocznie Państwa poinformujemy.

Zarząd SM „Piekary”