/*

Statut, regulaminy, instrukcje

STATUT :

  • Statut Spółdzielni - Tekst jednolity zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po uwzględnieniu zmian wpisanych do KRS postanowieniem z dnia 04.07.2023 r.

REGULAMINY :

INSTRUKCJE :

INNE :