Ogłoszenie

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” w Legnicy ogłasza ustny przetarg nieograniczony na przeniesienie w odrębną własność lokalu mieszkalnego położonego w Legnicy przy ulicy ul.Sosnkowskiego 9 m 4

  •     pow.użytkowa 53 m2.p.u ( 2 pokoi ,kuchni, przedpokoju, łazienki, wc) – I piętro
  •     budynek – 5 kondygnacyjny
  •     Cena wywoławcza -137.000,-
  •     Wysokość postąpienia 1.000,-

Lokal można oglądać w dniu 21.09.2018r

Osoby zainteresowane lokalem  zgłoszą się o godz.1000  w biurze Administratorów przy ul. P.Gojawiczyńskiej 7       

Posiedzenie komisji przetargowej w celu  przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na w/w mieszkanie odbędzie się w siedzibie Spółdzielni ul.Bieszczadzka 1a w sali nr 23 w dniu 27.09.2018r o  godz.1000

Zainteresowani nabyciem w/w lokalu w drodze licytacji winni w terminie do dnia 26.09.2018r. do godz.1400 w kasie spółdzielni przy ulicy Bieszczadzkiej 1a  wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej  t.j 13700,-zł  lub przelewem na konto spółdzielni nr 66102030170000210200256099 do dnia  25.09.2018. Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o przepisy Ustawy Prawo Spółdzielcze ,Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutu Spółdzielni, które znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni. Wygrywający przetarg zobowiązany jest wpłacić  wylicytowaną  kwotę, w terminie 14 dni od dnia zakończenia przetargu. Naruszenie powyższego terminu skutkuje zerwaniem umowy z winy kupującego i powoduje przepadek wpłaconego wadium. Pierwszeństwo w nabyciu mieszkania  mają członkowie Spółdzielni, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą do dnia 24.09.2018r gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności do w/w lokalu. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka jest wpłata ceny wywoławczej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo  unieważnienia przetargu na każdym etapie jego postępowania aż do podpisania aktu notarialnego.. Informacje na temat przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni pok.nr 14 ,tel. 76/8550761 do 63 wew.114

Przetarg nieograniczony - ustny

Zarząd  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Piekary”  w Legnicy  przy  ulicy  Bieszczadzkiej 1A  ogłasza przetarg nieograniczony – ustny na oddanie w najem lokali użytkowych usytuowanych w zasobach SM „Piekary” w Legnicy.

Lp.

Adres  lokalu

Pow. użyt. (  m2 kw. )

Wadium (  zł )

1.

ul. Izerska  36 ( lokal nr 3)

12,80

150

2.

ul. Karkonoska 58 A

18,30

200

3.

ul. Szaniawskiego 7 lok. nr 7 usytuowany na XI p.

23,20

250

4.

ul. Gombrowicza 33 lok. nr 1 usytuowany na XI p.

84,50

700

5.

ul. Gombrowicza 41 ( lokal nr 1 )

71,50

700

  • Przetarg odbędzie się dnia 02.10.2018 r.o godz.1200 w SM  „Piekary”  przy ulicy Bieszczadzkiej nr 1a  w Legnicy ( świetlica ).
  • Wadium  ww. wysokości należy wpłacić w  kasie Spółdzielni przy  ul. Bieszczadzkiej 1a  w Legnicy do  dnia  01.10.2018 r. do godz. 1300
  • Uczestnik przetargu winien mieć przy sobie dokumenty potwierdzające jego wiarogodność.  Osoba wygrywająca przetarg na lokal ma obowiązek wpłacić zabezpieczenie finansowe z tytułu najmu lokalu w wysokości ustalonej w trakcie przetargu w ciągu 7 dni od daty przetargu.
  • W  przypadku nie dopełnienia powyższych formalności  w  podanym wyżej terminie, osoba wygrywająca przetarg traci prawo do lokalu  oraz wpłaconego wadium.
  • Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny.
  • Szczegółowych informacji udziela Dział Eksploatacji  S M ”Piekary”, ulica Pomorska nr 17 pok. nr 1 w Legnicy, tel. 76- 855-07-61 wew. 206  lub 203.