Grzejniki w łazienkach – jak są rozliczane koszty ogrzewania łazienek

W naszych zasobach spółdzielczych od momentu wprowadzenia rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w oparciu o podzielniki kosztów, na grzejnikach łazienkowych ich nie zamontowano. Chciano w ten sposób przeciwdziałać zjawisku nadmiernego zawilgacania tych pomieszczeń w związku z nieracjonalnym oszczędzaniem ciepła przez lokatorów. Sprzyjające warunki cieplno-wilgotnościowe, brak nasłonecznienia w łazienkach prowadziłyby nieuchronnie do zagrzybienia ścian i sufitów. Ponadto spora część zasobów nie ma zainstalowanych typowych grzejników a jedynie rury o większej średnicy tzw. piony świecowe”. Na takich „grzejnikach” nie ma możliwości montażu podzielników kosztów.

Na dzień dzisiejszy znaczna większość lokatorów traktuje nieopomiarowany grzejnik 
w łazience jako źródło ogrzewania całego mieszkania przy jednoczesnym bardzo znacznym ograniczeniu poboru ciepła przez grzejniki wyposażone w podzielniki kosztów. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji grzejników w mieszkaniach stwierdzono, że znaczna ilość lokatorów dokonała wymiany grzejników na inne o większej mocy grzewczej niż ta, którą przewiduje dokumentacja techniczna budynku. Tym, samym umożliwia im to ogrzewanie nie tylko łazienki ale i pozostałych pomieszczeń. Po dokonaniu analizy ostatnich rozliczeń kosztów ogrzewania w poszczególnych nieruchomościach, w zakresie odczytanych ilości jednostek na podzielnikach kosztów oraz zużytej ilości ciepła wyrażonej w GJ odczytanych na liczniku ciepła 
w węźle cieplnym stwierdzono, że ilość jednostek odczytanych na podzielnikach ciepła gwałtownie spada a ilość ciepła odczytana na liczniku ciepła w węźle cieplnym utrzymuje się na stałym poziomie. Praktyka rozliczeniowa pokazuje, że jest dużo lokali, w których podzielniki zainstalowane na grzejnikach w pokojach i kuchni wykazują zużycie trzech, czterech jednostek dla podzielników wyparkowych, czyli ilość która samoistnie odparuje przy grzejniku zakręconym przez cały okres grzewczy oraz kilkadziesiąt jednostek dla podzielników elektronicznych. Lokale są więc ogrzewane w większości grzejnikami w łazience oraz gazem z kuchenek gazowych (w budynkach, w których gaz rozliczany jest z gazomierza zbiorczego).  Sytuacja ta powoduje, że poszczególnych nieruchomościach powstają bardzo duże dysproporcje w rozliczeniach indywidualnych kosztów pomiędzy poszczególnymi lokalami. W takiej sytuacji występują wysokie dopłaty u osób, które racjonalnie korzystają z ciepła ponieważ podzielniki zainstalowane na grzejnikach w pokojach i kuchni wykazują znacznie wyższe zużycie niż, u tych którzy korzystają tylko z ciepła grzejników łazienkowych i gazu z kuchenek gazowych.

Z symulacji i analiz przeprowadzanych przez firmy rozliczeniowe w tym „ista” Polska sp. z o. o. wynika, że rozliczanie kosztów ciepła grzejników w łazienkach prowadzi do wyraźnego spłaszczenia wyników rozliczenia i zmniejszenia widocznych wcześniej dysproporcji pomiędzy skrajnie zróżnicowanymi kosztami ogrzewania lokali.

W wykonanej symulacji dla naszej Spółdzielni uwzględniono oszacowane zużycie dla grzejników w łazienkach. Ustalono je na podstawie pięciu maksymalnych odczytów z pozostałych podzielników w budynku (założono, że gdyby na grzejnikach w łazienkach były zainstalowane podzielniki, to ich wskazania nie byłyby niższe niż maksymalny odczyt z podzielników na grzejnikach opomiarowanych) i rozliczono według tego samego podziału procentowego kosztów z uwzględnieniem współczynników korygujących UF (dla grzejnika w łazience) i Rm (dla lokalu). W wyniku przeprowadzonej symulacji liczba jednostek do rozliczenia kosztów zmiennych zwiększyła się, powodując: obniżenie kosztu jednej jednostki i spłaszczenie wyników rozliczenia. Ponadto zniknęły bardzo widoczne wcześniej dysproporcje pomiędzy skrajnie zróżnicowanymi kosztami ogrzewania lokali.

Biorąc pod uwagę przedstawioną przez firmę rozliczeniową symulację i analizę uwzględniającą oszacowane zużycia dla grzejników w łazienkach Rada Nadzorcza SM „Piekary” postanowiła wprowadzić zmiany do regulaminu zawierające rozliczanie kosztów ogrzewania łazienek począwszy od sezonu rozliczeniowego 2014/2015.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza SM „Piekary” podjęła dnia 21.06.2014r. uchwałę nr 42/2014 zatwierdzającą nowy „Regulamin podziału kosztów ciepła na koszty ogrzewania i koszty podgrzania wody oraz rozliczania kosztów ciepła na potrzeby ogrzewania w spółdzielni mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy”.

Z treścią regulaminu, który obowiązuje od 01.07.2014r. można się zapoznać na naszej stronie internetowej www.sm-piekary.pl. Ponadto wraz z rozliczeniem ciepła za okres 2013/2014 w/w regulamin został dostarczony każdemu lokatorowi.