/*

Informacja o wyborze ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym Nr ZO/0012/4/06/2018-DP, którego przedmiotem jest realizacja projektu p.n.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Legnicy należącego do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w celu poprawienia jego efektywności energetycznej”  zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0012/17 o nazwie: “Usługa projektowa w ramach zadania Numer 4 –„Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku SDK „ATRIUM” w Legnicy przy ul. Pomorskiej 19”.