/*

Informacja o wyborze ofert

Informacja dotyczy zamówienia udzielonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności na „Pełnienie nadzoru inwestycyjnego przy realizacji inwestycji pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Legnicy należącego do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w celu poprawienia jego efektywności energetycznej”, dla której został złożony wniosek o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0012/17”.