/*

Sezon grzewczy 2018-19

Pół tysiąca testów i badań, profilaktyka i porady na festynie dla Osiedla Piekary C

Porady żywieniowe dla osób chorych na cukrzycę, pomiary ciśnienia krwi, określenie BMI, pomiar glukozy, wykonanie 200 badań PSA, które ułatwiają wczesne wykrycie raka prostaty  oraz TSH  - badania pod kątem prawidłowego funkcjonowania tarczycy – to tylko niektóre elementy akcji zdrowotnej przygotowane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy na festyn, który odbędzie się 16 września.

Spotkanie Mieszkańców Osiedla Piekary C w Legnicy, organizowane jest przez parafię Podwyższenia Krzyża. Towarzyszyć mu będzie akcja „Żonkil nadziei”, podczas której prowadzona będzie kwesta. Zebrane środki zostaną przekazane na zakup koncentratorów tlenowych do hospicjum domowego oddziału medycyny paliatywnej szpitala.

- Przygotowaliśmy dla mieszkańców akcję profilaktyczno – edukacyjną, w tym bezpłatne testy, badania i porady – mówi Krystyna Barcik – dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. – Zapraszam serdecznie do skorzystania z naszej obecności na festynie.

- Wykonamy również 300 testów na obecność wirusa HCV, w ramach ogólnopolskiego programu „Test na HCV – prosty krok do zdrowia” -  podkreśla Mariola Wozowczyk. - Jest to bardzo groźny dla zdrowia wirus wirusowego zapalenia wątroby typu C, na którego nie ma szczepionki (szczepienia są na typ A i B), a może on doprowadzić nawet do marskości wątroby.

Sama procedura polega na pobraniu próbki krwi z opuszka palca. Wynik otrzymujemy już po ok. 3 minutach. Wykonanie testu i przekazanie wyniku odbędzie się w sposób anonimowy. W przypadku wykrycia wirusa dana osoba będzie kierowana celowo do konsultanta pod kątem rozpoczęcia leczenia.

W ramach akcji „Żonkil nadziei” prowadzona będzie na terenie Legnicy przez wolontariuszy kwesta na rzecz oddziału medycyny paliatywnej.

- Żonkil ma symbolizować nadzieję dla chorych, a także rodzin ciężko chorych pacjentów naszego oddziału – wyjaśnia Grażyna Majewska - Kaźmierczak, pielęgniarka oddziałowa oddziału medycyny paliatywnej. – W akcji pomogą nam wolontariusze skupieni wokół parafii oraz wolontariat legnickich szkół. W tym roku chcemy zebrać środki na zakup koncentratorów tlenowych do hospicjum domowego. Jedno takie urządzenie to koszt rzędu 8-10 tys. zł. Posiadamy kilka sztuk, ale potrzeby są znacznie większe. Każda osoba, która wesprze naszą akcję otrzyma żółtego żonkila. Mamy już przygotowanych prawie 2000 tych kwiatów. Wykonały je dzieci z legnickich szkół i przedszkoli, wolontariusze oraz rodziny pacjentów. Podczas festynu będziemy również rozprowadzać ulotki informujące o formach pomocy naszym pacjentom, udzielając porad praktycznych – jak radzić sobie w trudnym okresie nieuleczalnej choroby.

- Cieszy nas szlachetna akcja prowadzona przez szpital - podkreśla ksiądz proboszcz Roman Raczak. – Wszystkich zapraszam na nasz festyn. Spotkanie Mieszkańców Osiedla Piekary C w naszym kościele rozpoczniemy w piątek (15.09) o godz. 15.30, kiedy to zagra zespół religijny New Life.M. Natomiast o godz. 18.00 na placu przed kościołem odbędzie się msza św. prowadzona przez biskupa Marka Mendyka. W niedzielę od godz. 13.00 będzie działał punkt krwiodawstwa, o godz. 15.00 wystąpi zespół disco polo  Gentelmans następnie Trubadurzy ( godz.17.00) oraz Rudi Szubert (godz. 19.00).  Zapraszam także na wiele innych atrakcji w tym pokazy policyjne oraz gry i zabawy dla dzieci.

"Spojrzenie na świat smartfonem" - Marek Deryng - wystawa fotografii w SDK "Atrium"

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PIEKARY” w LEGNICY

Tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” obradowało w 5 częściach w dniach 17,18,21,22,23 maja 2018r. Posiedzenia odbyły się w SDK „ATRIUM” przy ulicy Pomorskiej nr 19. Każda część obradowała nad tym samym porządkiem obrad. Przedmiotem obrad było m.in. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdania z realizacji uchwał podjętych na WZCz w 2017r., przyjęcie informacji o realizacji wniosków polustracyjnych oraz podjęcie uchwał w sprawie:

-  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017r. ,

-  absolutorium dla Członków Zarządu za 2017 r. ,

-  podziału zysku z działalności gospodarczej Spółdzielni za 2017r.,

- zmiany Uchwały Nr 4/2015 WZCz SM „Piekary” z dnia 18.05.2015r. w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,

- uchwalenia zmian do Statutu SM „Piekary”,

- uchwalenia zmian do „Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Piekary”,

- wyboru delegatów na Regionalny Zjazd Delegatów RZRSM w Zielonej Górze.

Na podstawie § 96”d” Statutu Spółdzielni podsumowania wyników dokonało Kolegium złożone z Przewodniczących i Sekretarzy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków. Dokonano autoryzacji  treści podjętych uchwał oraz potwierdzono ich prawidłowość. Walne Zgromadzenie Członków podjęło 7 uchwał. Zarząd Spółdzielni przesłał materiały do Sądu Rejonowego IX Wydział Gospodarczy KRS w celu zarejestrowania zmian  w Statucie.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” za rok 2017 przedstawił Prezes Zarządu, Pan Marek Deryng, który omówił m.in. prace w zakresie działalności eksploatacyjnej, technicznej, gospodarki zasobami mieszkaniowymi, windykację należności czynszowych, roboty remontowe oraz działalność społeczno-wychowawczą. Prezes Spółdzielni omówił również prace termomodernizacyjne. W 2017 r. nasza Spółdzielnia otrzymała dofinansowanie z UE na realizację dwóch projektów p.n. Kompleksowa i głęboka termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy. W ramach tych projektów zostanie docieplonych 18 budynków.  Dodatkowo w tym roku udało nam się otrzymać dofinansowanie na realizację projektu w SDK „ATRIUM”  p.n. 3.3.1 A,  projekt Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – konkurs horyzontalny mieszkalnych należących do zasobów Spółdzielni. 

W nawiązaniu do osiągniętych wyników z działalności Spółdzielni, sprawozdania finansowego i sprawozdania z pracy organów Spółdzielni  należy stwierdzić , że Spółdzielnia pracuje właściwie na rzecz jej członków. Prezes ocenił sytuację Spółdzielni jako bezpieczną, powołując się na opinię biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza SM  „Piekary”,  jako organ sprawujący  funkcje kontroli oraz nadzoru nad całokształtem działalności Spółdzielni, swoje zadania i obowiązki odnosiła głównie do działalności Zarządu SM, zachowując statutowy podział kompetencji pomiędzy organami samorządowymi Spółdzielni. Stosownie do postanowień Statutu SM, pracami Rady Nadzorczej kierowało Prezydium Rady, a jego działanie wspierały powołane w ramach struktury organizacyjnej Rady Nadzorczej trzy komisje problemowe, opracowujące i opiniujące materiały, które następnie były przedmiotem obrad posiedzeń Rady.

Walne Zgromadzenie Członków SM „Piekary” pozytywnie oceniło pracę Zarządu, wynikiem czego, było udzielenie absolutorium dla wszystkich Członków Zarządu.

Na obrady Walnego Zgromadzenia Członków przybyli zaproszeni goście:  Prezydent Miasta Legnicy Pan Tadeusz Krzakowski, Z-ca Prezydenta Pani Jadwiga Zienkiewicz oraz Przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej.  Prezydent omówił budżet miasta, zrealizowane, rozpoczęte i zaplanowane inwestycje na terenie Legnicy. Wysłuchał głosu mieszkańców w odniesieniu do obszarów osiedla jak i miasta, w każdym wymiarze.

Prezydent wyraził swoje zadowolenie ze współpracy z Zarządem Spółdzielni w wielu zakresach. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” zaprasza wszystkich Członków Spółdzielni do wzięcia udziału w przyszłorocznym Walnym Zgromadzeniu Członków SM „Piekary

Uruchomienie dostaw ciepłej wody