WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PIEKARY” w LEGNICY w roku 2023 r.

włącz .

Tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary”  obradowało w  5-ciu częściach w dniach 15, 16, 17, 18,  19 maja 2023 r. Posiedzenie odbyło się w SDK „ATRIUM” w Legnicy, przy ul. Pomorskiej 19. Każda część obradowała nad tym samym porządkiem obrad. Przedmiotem obrad były m.in. sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na WZCz w roku 2020 i uchwał  WZCZ po przeprowadzeniu głosowania na piśmie w roku 2022 oraz podjęcie uchwał w sprawie:

 • oceny polustracyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy,
 • zmian do Statutu SM „Piekary” w Legnicy,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r,
 • podziału zysku Spółdzielni z działalności gospodarczej za rok 2022 .
 • absolutorium Członków Zarządu Spółdzielni za lata 2020, 2021 oraz 2022,
 • wyborów członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy na kadencję 2023-2026,

Na podstawie § 96”d” Statutu Spółdzielni podsumowania wyników dokonało Kolegium złożone z Przewodniczących i Sekretarzy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków, na podstawie protokołów tych części dokonali autoryzacji  treści podjętych uchwał oraz potwierdzili ich prawidłowość. Walne Zgromadzenie Członków  podjęło 8 uchwał. Zarząd Spółdzielni przesłał materiały do Sądu Rejonowego IX  Wydział Gospodarczy KRS w celu zarejestrowania zmian w organie nadzoru oraz zmian do Statutu.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” za lata 2020-2022 przedstawił Prezes Zarządu, Pan Stanisław Madej, który omówił m.in. prace w zakresie działalności eksploatacyjnej, technicznej, gospodarki zasobami mieszkaniowymi, windykację należności czynszowych, roboty remontowe oraz działalność społeczno-wychowawczą. Prezes Spółdzielni omówił również prace termomodernizacyjne na zasobach spółdzielni.

W nawiązaniu do osiągniętych wyników z działalności Spółdzielni, sprawozdania finansowego i sprawozdania z pracy organów Spółdzielni  należy stwierdzić , że Spółdzielnia pracuje właściwie na rzecz jej członków. Prezes ocenił sytuację Spółdzielni jako bezpieczną, powołując się na opinię biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza SM  „Piekary” jako organ sprawujący  funkcje kontroli oraz nadzoru nad całokształtem działalności Spółdzielni, swoje zadania i obowiązki odnosiła głównie do działalności Zarządu SM, zachowując statutowy podział kompetencji pomiędzy organami samorządowymi Spółdzielni. Stosownie do postanowień Statutu, pracami Rady Nadzorczej kierowało Prezydium Rady, a jego działanie wspierały powołane w ramach struktury organizacyjnej dwie komisje problemowe, opracowujące i opiniujące materiały, które następnie były przedmiotem obrad posiedzeń plenarnych Rady.

Ustępująca Rada Nadzorcza SM „Piekary” wysoko oceniła wypełnianie obowiązków przez Zarząd Spółdzielni, jego wysiłek i zaangażowanie w rozwiązywanie bieżących problemów Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie Członków SM „Piekary” pozytywnie oceniło pracę Zarządu, wynikiem czego, było udzielenie absolutorium dla wszystkich Członków Zarządu.

Na obrady Walnego Zgromadzenia Członków przybyli zaproszeni goście Prezydent Miasta Legnicy Pan Tadeusz Krzakowski oraz  Z-ca Prezydenta Pani Jadwiga Zienkiewicz.

Prezydent Pan Tadeusz Krzakowski przedstawił wysokość wydatków budżetu miasta oraz przedstawił multimedialną prezentację inwestycji realizowanych i planowanych w roku 2023 na terenie miasta Legnicy.      

Prezydent wysłuchał głosu mieszkańców w odniesieniu do obszarów osiedla jak i miasta, w każdym wymiarze. Wyraził swoje zadowolenie ze współpracy z Zarządem Spółdzielni w wielu zakresach, chociażby infrastruktury terenów zielonych na terenie Piekar.

Walne Zgromadzenie Członków SM „Piekary” wybrało 11-osobowy skład Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję 2023-2026. Rada Nadzorcza ukonstytuowała się podczas pierwszego posiedzenia RN w dniu 01.06.2023 r.   

Skład nowo wybranej Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

 1. Boroń Hanna
 2. Gargaś Mirosław
 3. Gregorczuk Paweł
 4. Janusz Wiesław
 5. Rabiej Zbigniew
 6. Rogalski Zbigniew
 7. Rudewicz Władysława
 8. Rygiel Grażyna
 9. Walczak Bożena
 10. Zejler Andrzej
 11. Żabicki Piotr

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary”  zaprasza wszystkich Członków Spółdzielni do wzięcia udziału w przyszłorocznym Walnym Zgromadzeniu Członków SM „Piekary”.

SM PIEKARY 2020-2022 - PREZENTACJA

włącz .

Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej na II półrocze 2023

włącz .

Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej w sprawie przyjęć skarg i wniosków od lokatorów SM „Piekary” /w drugi wtorek miesiąca od godz. 1300 do 17 00 / na I/II półrocze 2023 roku (nowa kadencja RN):

 • 13 czerwca 2023 r. – Hanna Boroń, Zbigniew Rogalski,
 • 11 lipca 2023 r. – Mirosław Gargaś, Zbigniew Rabiej,
 • 8 sierpnia 2023 r. – Bożena Walczak, Andrzej Zejler,
 • 12 września 2023 r. – Wiesław Janusz, Piotr Żabicki,
 • 10 października 2023 r. – Paweł Gregorczuk, Grażyna Rygiel,
 • 14 listopada 2023 r. – Władysława Rudewicz, Andrzej Zejler,
 • 12 grudnia 2023 r. – Mirosław Gargaś, Zbigniew Rabiej.

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 1 czerwca 2023 r.

SDK ATRIUM ZAPRASZA - Czerwiec w Atrium

włącz .

SDK ATRIUM ZAPRASZA - Stand Up po raz pierwszy w Atrium

włącz .

Stand-up jest formą improwizowanego monologu. Pozbawiony on jest wymyślnych dekoracji, czy też szczegółowego scenariusza, który ustalany byłby wcześniej. Aktor, który stoi oko w oko z publicznością ma jedno zadanie - musi rozbawić ludzi do łez. Czy tak się stanie ??? Możemy przekonać się już 2 czerwca. Zapraszamy !!!