Witamy na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej "PIEKARY" w Legnicy

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piekary" powstała w 1980 roku. Na osiedlu znajduje się 6566 mieszkań w 187 budynkach. Nasze osiedle zamieszkuje około 18 tys. mieszkańców. W jego obrębie znajduje się wiele szkół podstawowych i gimnazjalnych wyposażonych w nowoczesne hale sportowe i baseny, szpital i przychodnie, trzy kościoły, dom kultury, a także wiele placówek handlowych i usługowych w tym trzy super-markety. Dzięki rozbudowanej sieci ulic istnieje dogodny dojazd zarówno do centrum miasta jak i ważniejszych tras wylotowych z Legnicy. Strona, którą mają Państwo możliwość oglądać powstała przede wszystkim z myślą o mieszkańcach naszego osiedla. Mamy nadzieję, że informacje na niej zawarte pomogą Państwu w rozwiązywaniu codziennych problemów, ale i nie tylko. Liczba mieszkańców naszego osiedla z powodzeniem przekracza liczebność niejednego miasta w Polsce. Tu żyjemy, pracujemy, spędzamy znaczną część naszego wolnego czasu. Tu dorastają, uczą się, bawią nasze dzieci. Wokół nas przez cały czas tętni życie. Często o różnych wydarzeniach dowiadujemy się po fakcie, a o niektórych wcale. A przecież to właśnie na naszym osiedlu działa jeden z prężniejszych domów kultury w Legnicy. Mamy nadzieję, że nasza strona ułatwi Państwu dotarcie do informacji o wydarzeniach kulturalnych, sportowych, a także ciekawostkach dotyczących tego, co się wokół nas dzieje

 
Informacja Drukuj

 
Legnicki Budżet Obywatelski 2017 Drukuj

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ.

 
Drukuj
 
Drukuj
 
Drukuj

 

 

 
Zmiany śmieciowe Drukuj

Wraz z początkiem roku   weszły w życie dwie ustawy nowelizujące tekst ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Są to:

1) ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (DzU poz.87 z dnia 17.01.2015 r.) oraz

2) ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 122 z dnia 22.01.2015r.).

Oba akty prawne łącznie wprowadziły ponad 120 zmian do przepisów tej ustawy.

Poniżej przedstawiamy dziesięć najważniejszych zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi które dotyczą mieszkańców:

  1. Art.2 ust.3 stanowi, że  jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.   Zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy nakładają na wspólnoty mieszkaniowe  oraz spółdzielnie mieszkaniowe obowiązek składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wnoszenia tej opłaty do Urzędu Miasta. Oznacza to, że od  01 lutego 2015r. Spółdzielnia mieszkaniowa składa jedną deklarację na nieruchomość  i uiszcza jedną opłatę do Urzędu Miasta, a użytkownicy lokali mieszkalnych i lokali użytkowych wnoszą comiesięczne opłaty do kasy Spółdzielni według zadeklarowanej ilości zamieszkałych osób i sposobu gromadzenia odpadów komunalnych.
  2. W art. 6k ust.2 określona została maksymalna stawka opłaty za odpady komunalne, która uzależniona będzie od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za mieszkańca(Rada gminy może ustalić stawkę w wysokości 1 – 2%), publikowanego w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z ww. ustawą ustalono przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę w wysokości 1299zł. Obecnie stawki przyjęta przez Radę Miasta Legnicy wynoszą odpowiednio 9,70zł/ osobę za odpady zbierane w sposób selektywny oraz 17zł/osobę za odpady zmieszane.
  3. Art. 6k ust.3 ustanowił możliwość wprowadzenia wyższej stawki przez Radę gminy tj.  dwukrotność opłaty podstawowej  za odpady, które nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane (odpady zmieszane).
  4. Art. 6k ust.4  wprowadzono kryteria zwolnienia podmiotowego, Rada gminy w drodze uchwały, może zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DzU z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.).
  5. Wyłączono obowiązek składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości w przypadku zmiany stawek opłat i wskazanie, że zmiana wysokości opłaty według nowych stawek następuje automatycznie, bez konieczności uruchamiania procedury korekty deklaracji z urzędu. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji, lecz uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami w wysokości wskazanej w powiadomieniu właściwego organu,
  6. Wprowadzono zmiana naliczania opłaty dla osób zmieniających miejsce zamieszkania w ciągu miesiąca, (art. 6i ust. 2) „gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.”;
  7. Art. 6 q ww. ustawy, w przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, nową deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, iż w przypadku zamiaru złożenia korekty deklaracji za poprzednie miesiące np. zmniejszającej ilość osób  (zmiany miejsca zamieszkiwania), zmiany profilu działalności gospodarczej w lokalu użytkowym (z handlowej na usługową) czy też ilości osób zatrudnionych – co  powoduje zmniejszenie ilości wytworzonych odpadów, a usługa odbioru odpadów za dany miesiąc była wykonywana, wówczas na koncie właściciela lokalu nie stwierdza się nadpłaty. Opłata w niższym wymiarze będzie ponoszona dopiero od miesiąca, w którym zmiana została zgłoszona poprzez złożenie stosownej deklaracji.
  8. Nowe przepisy umożliwiają między innymi finansowanie z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, czy też pokrywanie kosztów likwidacji tzw. „dzikich wysypisk”,
  9. Art. 6r ust.3b ww ustawy dopuszcza zróżnicowanie w uchwale rady gminy częstotliwości odbierania odpadów, z tym że w okresie od kwietnia do października nie może być ona rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej; zgodnie z art. Art. 6r 3c projekt uchwały będzie podlegał zaopiniowaniu przez powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych.,
  10. W przypadku nieruchomości  zabudowanej budynkiem wielolokalowym, Zarządy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych  mogą żądać od właścicieli lokali lub osób faktycznie je zamieszkujących podania danych do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Art. 6r ust 1c).
 
Drukuj
 
INFORMACJA Drukuj

W związku z coraz większą ilością zapytań odnośnie „rzekomej ” likwidacji „AIZ” (Antenowa Instalacja Zbiorcza), SM „Piekary” informuje, że nie zamierza likwidować istniejącej Antenowej Instalacji Zbiorczej, gdyż jest ona przystosowana do odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej. Ostrzega też przed osobami, które twierdzą, iż działają w porozumieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Piekary” i oferują alternatywną „TV CYFROWĄ”. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” nie udzielił żadnych pełnomocnictw podmiotom gospodarczym, na które powołują się osoby oferujące swoje usługi. 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL