/*

Razem Cieplej !!!

Uprzejmie informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary”, zgodnie z podjętą uchwałą nr 287/2010 Rady Nadzorczej SM „Piekary” z dnia 27 kwietnia 2010r., przystąpiła do Stowarzyszenia Odbiorców Ciepła „Razem Cieplej” jako członek wspierający. Stowarzyszenie Odbiorców Ciepła zostało zawiązane z dniem 14 stycznia 2010 roku. Jego członkami założycielami są Prezesi Spółdzielni Mieszkaniowych i inni odbiorcy ciepła z rejonu dawnego powiatu legnickiego.

Stowarzyszenie Odbiorców Ciepła „Razem Cieplej” z siedzibą w Legnicy, przy ul. Bieszczadzkiej 1a zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 8 marca 2010 r.

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz odbiorców energii elektrycznej, ciepła, wody, ścieków, gazu, odpadów komunalnych, energii niekonwencjonalnej, dostawy usług do budynków wielolokalowych, monitoringu, budynków pasywnych w nieruchomościach będących w zarządzie spółdzielni i wspólnot, zmierzających do poprawy warunków dostawy mediów celem obniżenia kosztów oraz współpraca we wdrażaniu z innymi podmiotami, energooszczędnych rozwiązań w infrastrukturze technicznej, w tym w budynkach wielorodzinnych.

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Odbiorców Ciepła „Razem Cieplej” mieści się w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” przy ulicy Bieszczadzkiej 1a.

Informacje dotyczące remontu mieszkania

Likwidacja barier architektonicznych

Zarząd SM „Piekary” w Legnicy w ramach remontu wiatrołapów i wejść do budynków mieszkalnych przebudowuje schody zewnętrzne oraz pochylnie dla osób niepełnosprawnych. Prace te prowadzone są w celu dostosowania istniejącego wejścia do budynku do obowiązujących warunków technicznych oraz poprawy walorów użytkowych dla korzystających z tych zjazdów osób niepełnosprawnych mieszkających w danej nieruchomości, jak również dla młodych matek posiadających małe dzieci w wózkach.

  

Odbiór sygnału cyfrowego z nadajników naziemnych na terenie zasobów SM „Piekary” w Legnicy

1. Zmiana systemów sygnału. Zmiana  przejścia   z  systemu  analogowego  na  system cyfrowy dotyczący odbioru sygnału TV  nastąpiła   22.04.2013r.  Odbiór sygnału cyfrowego z nadajników naziemnych obejmuje również  teren zasobów SM „Piekary” w Legnicy. Sposób  nadawania  jest uwarunkowany  postanowieniami  Regionalnej  Konferencji Radiokomunikacyjnej. Czynności związane z przełączeniem systemu cyfrowego ma na celu stworzenie warunków do poprawy  jakości obrazu i dźwięku oraz wyeliminuje wiele zakłóceń. Instalacje AIZ (Antenowe Instalacje Zbiorcze) w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” są przystosowane do odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej.

2. System cyfrowy a analogowy – różnice. Możliwości w odbiorze telewizji cyfrowej są dużo większe niż w analogowej. Jest to spowodowane uzyskaniem wysokiej jakości obrazu cyfrowego oraz odpornością emisji na wszelkiego rodzaju zakłócenia. Ponadto przy systemie cyfrowym jest możliwość udostępnienia większej liczby programów użytkownikom, a co za tym idzie bogatszej oferty programowej. System cyfrowy umożliwia  też  nadawanie kilku ścieżek dźwiękowych oraz danych dodatkowych (np. napisy).

3. Problemy jakie mogą wyniknąć z cyfryzacji dla użytkownika. Z chwilą  przejścia z systemu  analogowego na system cyfrowy  tradycyjne analogowe odbiorniki niestety nie będą zdolne do odbioru sygnału cyfrowego.W takim przypadku aby mieć możliwość korzystania w dalszym ciągu z odbioru programów  TV należy :

  • w przypadku gdy użytkownik posiada analogowy odbiornik telewizyjny , należy dołączyć odpowiednie urządzenie umożliwiające odbiór sygnału cyfrowego (mowa jest tu o tzw. dekoderze),
  • dokonać wymiany analogowego odbiornika na cyfrowy odbiornik telewizyjny.
  • należy sprawdzić kabel pomiędzy gniazdem AIZ a odbiornikiem TV.

4. Korzystanie z Anteny Instalacji Zbiorczej w skrócie „AIZ” Instalacja „AIZ” jest systemem dystrybucji sygnału radia i telewizji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Na dachu każdego budynku  montowana jest antena i w połączeniu ze wzmacniaczami poprzez kable i gniazda antenowe sygnał rozprowadzany jest  do poszczególnych lokali mieszkalnych. Instalacja „AIZ” jest częścią wspólną nieruchomości. Kabel „AIZ” jest prowadzony przez każdą kondygnację w pionie przez duży pokój w lewym lub prawym rogu, od sufitu do gniazda RTV i dalej przez podłogę i strop do następnego lokalu idąc od góry do dołu budynku.

Jakakolwiek ingerencja w  instalację „AIZ” przez poszczególnych lokatorów może spowodować zły lub całkowity brak odbioru programów RTV u innych użytkowników budynku mieszkalnego.  W związku z powyższym , zabrania się lokatorom :

  • likwidacji gniazd „AIZ” pomimo nie korzystania z nich ,
  • wycinania przewodów instalacji „AIZ”
  • zabudowy kabli w pokojach przebiegu trasy instalacji RTV (maskowania płytami regipsowymi), a w przypadku zabudowy należy liczyć się z koniecznością udostępnienia dla potrzeb usuwania awarii lub wymiany instalacji. 

W przypadku stwierdzenia przez służby techniczne SM ”Piekary” jakiejkolwiek ingerencji w instalację „AIZ”, (wycinania przewodów instalacji „AIZ” , likwidacji gniazd „AIZ” pomimo nie korzystania z nich), użytkownik lokalu będzie obciążany kosztami przywrócenia jej do stanu poprzedniego lub wykona naprawę w trybie pilnym na własny koszt. Mając na uwadze dobro wszystkich lokatorów  uważamy, że Państwo ze zrozumieniem przyjmujecie zasadę poprawnego współżycia międzysąsiedzkiego.

5. Informacja  odnośnie Antenowej Instalacji Zbiorczej (AIZ)

W związku  z coraz większą  ilością zapytań  odnośnie  „rzekomej ” likwidacji „AIZ” (Antenowa Instalacja Zbiorcza), Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Piekary” informuje, że nie zamierza likwidować istniejącej Antenowej Instalacji Zbiorczej, gdyż  jest ona przystosowana do odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej. Ostrzega też przed osobami, które twierdzą, iż działają w porozumieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Piekary”  i oferują alternatywną  „TV CYFROWĄ”. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” nie udzielił żadnych pełnomocnictw podmiotom gospodarczym, na które powołują się osoby oferujące swoje usługi. Od osób oferujących  w/w usługi należy żądać  dokumentów i upoważnień.

Aktualności dotyczące cyfryzacji można znaleźć na stronie internetowej telewizji http://www.cyfryzacja.gov.pl/