e-BOK sprawdź stan swego salda w internecie

Uprzejmie informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” w Legnicy uruchomiła tzw. e-BOK, czyli internetowy system, dzięki któremu każdy zarejestrowany lokator (właściciel mieszkania) ma możliwość zdalnego kontrolowania stanu swojego salda rozliczeń ze spółdzielnią – w rozbiciu na poszczególne typy rozliczeń. Analiza ta może zostać przeprowadzona poprzez przeglądanie list rozrachunków, naliczeń opłat eksploatacyjnych swoich rozliczeń i zobowiązań wobec spółdzielni. Każdy lokator (właściciel mieszkania) zainteresowany uruchomieniem dostępu do internetowego systemu, winien zgłosić się do Spółdzielni przy ulicy Bieszczadzkiej 1a do Punktu Obsługi Klienta i tam wypełnić formularz tzw. kartę danych portalu e–BOK, następnie otrzyma hasło i login oraz instrukcję obsługi systemu. Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości. Nadany numer ID jest indywidualny dla każdego lokatora, co pozwala zweryfikować dane osobowe. Pisma otrzymane z portalu e-BOK są traktowane jako pismo oficjalnie złożone na dziennik korespondencyjny i w ślad za nim wysyłana jest odpowiedź.

Selektywna zbiórka surowców wtórnych

Selektywna zbiórka surowców wtórnych w systemie wielopojemnikowym, polega na zbiórce wstępnie wyselekcjonowanych przez mieszkańców odpadów (surowców wtórnych) takich jak papier, szkło, tworzywa sztuczne w odrębnych pojemnikach oznakowanych stosownie do rodzaju zebranych odpadów. Z terenów Spółdzielni Mieszkaniowej Piekary selektywną zbiórkę odpadów w systemie wielopojemnikowym prowadzi Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o..Dla każdego rodzaju odpadów stosuje się zbiorniki, zróżnicowane kolorem i napisem:

Odzyskiwane surowce wtórne z odpadów komunalnych przekazywane są na Składowisko Odpadów Komunalnych, gdzie przy pomocy specjalnej prasownicy, prowadzone są prace prasowania i belowania makulatury, butelek typu PET. Wyselekcjonowane odpady przekazywane są firmom w celu poddania ich recyklingowi.

Ponadto wprowadzone zostały POJEMNIKI NA ZUŻYTE BATERIE które znajdują się w:

  1. Biuro Zarządu SM „Piekary” ul.Bieszczadzka 1a
  2. Dział Eksploatacji SM „Piekary” ul.Pomorska 17
  3. Biuro Terenowe Działu Eksploatacji SM „Piekary” ul.Poli Gojawiczyńskiej 7
  4. Dom Kultury Atrium SM „Piekary” ul.Pomorska 19

    

SZANOWNI PAŃSTWO

OPRÓCZ WYŻEJ WYMIENIONYCH SPOSOBÓW ZBIÓRKI SUROWCÓW WTÓRNYCH PROWADZONA JEST ZBIÓRKA ZBĘDNEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO

Razem Cieplej !!!

Uprzejmie informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary”, zgodnie z podjętą uchwałą nr 287/2010 Rady Nadzorczej SM „Piekary” z dnia 27 kwietnia 2010r., przystąpiła do Stowarzyszenia Odbiorców Ciepła „Razem Cieplej” jako członek wspierający. Stowarzyszenie Odbiorców Ciepła zostało zawiązane z dniem 14 stycznia 2010 roku. Jego członkami założycielami są Prezesi Spółdzielni Mieszkaniowych i inni odbiorcy ciepła z rejonu dawnego powiatu legnickiego.

Stowarzyszenie Odbiorców Ciepła „Razem Cieplej” z siedzibą w Legnicy, przy ul. Bieszczadzkiej 1a zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 8 marca 2010 r.

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz odbiorców energii elektrycznej, ciepła, wody, ścieków, gazu, odpadów komunalnych, energii niekonwencjonalnej, dostawy usług do budynków wielolokalowych, monitoringu, budynków pasywnych w nieruchomościach będących w zarządzie spółdzielni i wspólnot, zmierzających do poprawy warunków dostawy mediów celem obniżenia kosztów oraz współpraca we wdrażaniu z innymi podmiotami, energooszczędnych rozwiązań w infrastrukturze technicznej, w tym w budynkach wielorodzinnych.

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Odbiorców Ciepła „Razem Cieplej” mieści się w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” przy ulicy Bieszczadzkiej 1a.

Dzielnicowi na Piekarach

Informacje dotyczące remontu mieszkania