Informacja

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy, informuje, że od dnia 09.05.2016r. zostanie wyłączone ogrzewanie w budynkach będących w zasobach Spółdzielni. Sezon grzewczy 2015/2016 rozpoczął się 06.10.2015r. i trwał 216 dni. W porównaniu z poprzednim sezonem grzewczym był on o 1 dzień krótszy.

Zarząd SM „Piekary”

Zawiadomienie o wysokości opłat

Informacja dotycząca wymiany wodomierzy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy informuje, że od połowy miesiąca lutego bieżącego roku, wykonawca robót „Ista” Polska Sp. z o. o. wyłoniona w przetargu nieograniczonym, przystąpi do wymiany wodomierzy w Państwa mieszkaniach. Konieczność wymiany wodomierzy spowodowana jest upływem ważności ich legalizacji. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. 2008 Nr 5 poz. 29) ważność legalizacji wodomierzy określona jest na 5 lat. Wymiana wodomierzy na wodomierze z modułem radiowym będzie przeprowadzana sukcesywnie. O terminie ich wymiany wykonawca robót „Ista” Polska Sp. z o. o. powiadomi Państwa na 7 dni przed planowaną wymianą poprzez wywieszenie stosownych ogłoszeń na klatkach schodowych.  W związku z wymianą wodomierzy prosi się Państwa o umożliwienie monterom wymiany wodomierzy oraz przygotowanie miejsc, w których zamontowane są wodomierze. W przypadku gdy ktoś z Państwa, z powodu wyjazdu, nie będzie mógł być obecny w ustalonym terminie wymiany wodomierzy, prosimy o telefoniczny kontakt z przedstawicielem wykonawcy lub spółdzielnią, w celu ustalenia indywidualnego terminu montażu. Numery telefonów kontaktowych będą podane na ogłoszeniach wywieszonych na klatkach schodowych. W trakcie wymiany wodomierzy monter przedstawi Państwu do zapoznania się i podpisania dwa protokoły. Jeden protokół będzie zawierał: numery liczników, stany liczników zdemontowanych oraz nowo montowanych i numery zamontowanych plomb. Drugi protokół będzie dotyczył informacji o montażu na licznikach wskaźnika ingerencji zewnętrznym polem magnetycznym.  Z góry przepraszamy Państwa za niedogodności związane z przeprowadzaną wymianą wodomierzy

Zarząd SM „Piekary” w Legnicy